บริษัท ดาต้าซ้อฟท์คอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล โดยในระยะเริ่มต้นจะดำเนินงานแบบออกแบบ และวางระบบ สินค้าคงคลัง, ระบบเงินเดือน, ระบบการจัดการสถานีเติมน้ำมัน, โปรแกรมพระไตรปิฤกฉบับภาษาไทยเป็นแห่งแรกเพื่อทำนุบำรุงศาสนา และเผยแพร่ให้พระภิกษุ สามเณรตลอดจนพุธศาสนิกชน สะดวกในการค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฤกได้อย่างรวดเร็ว ในระยะต่อมาบริษัทได้มีส่วนในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล และซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งได้อย่างต่อเนื่องสามารถประมวลผลการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลมาใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยในประเทศได้และนอกจากนี้ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลีนิคแพทย์,ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานร้านยา และระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย         ในปี 2540 บริษัทได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานโรงพยาบาล (Medical Information System) สำหรับโรงพยาบาลแม่แตง  ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยยึดหลักการทำให้การบริหารงานทุกแผนกของโรงพยาบาลสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วทำให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจยิ่งขึ้น และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ โดยบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามที่ใช้จริง (Stock Real time) โดยเชื่อมต่อกับระบบจ่ายยา ทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถทราบจำนวนยาและเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์ได้ตามจริงทันที ซึ่งส่งผลให้สามารถออกรายงานทางการเงินและเรียกเก็บได้อย่างแม่นยำ ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการเรียกเก็บในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทางบริษัทได้เลือกการวางเครือข่ายโดยใช้ระบบเครือข่าย Diskless Linux ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางบริษัทที่มีเสถียรภาพสูง รวดเร็ว ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ไม่มีปัญหาเรื่อง Server down ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพราะในเครื่องลูกข่ายทุกตัวจะไม่มี Hard disk ไม่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่สาระสนเทศดูแลง่ายปลอดปัญหาตลอดการใช้งานจึงได้รับการตอบรับ และความไว้วางใจจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่องกว่า 30 แห่งมาตลอดระยะเวลา 6 ปี
         ในปลายปี 2546 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้พัฒนาซอฟต์แวร์สมบูรณ์แบบ สำหรับระบบบริหารงานโรงพยาบาล รวมทั้งออกแบบวางระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่รองรับเครื่องลูกข่ายมากถึง 800 ตัวและ1,600 connection ต่อวัน โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบตามแนวทางมาตฐานของไมโครซอฟต์ ใช้ user interface เป็น window system ทำให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการทำความเข้าใจ และใช้งาน โดยซอฟต์แวร์ครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน อาธิเช่น ระบบสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (LMIS) ได้โดยตรงจึงทำให้การรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีระบบรายงาน สมบูรณ์แบบกว่า 200 รายงาน พร้อมทั้งมีระบบเรียกเก็บอัตโนมัติตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม รองรับระบบ web base และ PACS
         ปลายปี 2552 ทางบริษัทได้พัฒนาระบบการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (PACS) ซึ่งติดตั้งในโรงพยาบาลราชเวช เป็นที่แรกจึงทำให้บริษัทดาต้าซ้อฟ์ทเป็นบริษัทของคนไทยบริษัทเดียวที่สามารถให้บริการทางสารสนเทศโรงพยาบาลได้ครบวงจร
         ในนามทีมงาน
บริษัท ดาต้าซ้อฟท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เราคือผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศทางโรงพยาบาลของไทย ดูแลจัดการวางระบบเครือข่าย หากคุณมีปัญหาในการดูแล บริหารงาน การจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ เราพร้อมเสมอที่จะปรึกษา และดูแลระบบข้อมูลของทุกท่านโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสพการณ์สูง        

        

 
 
 

คุณสมบัติทั่วไป
1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย
3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ รอบคอบ และทุ่มเทให้กับงาน
4. มีความสนใจในงานระบบฐานข้อมูล
5. มีความสนใจใฝ่รู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ อ่อนน้อมถ่อมตน และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
7. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง Programmer
1. มีความรู้เรื่องภาษา C, Clipper, Visual C++, Visual Foxpro, ฯลฯ
2. มีความรู้เรื่องฐานข้อมูล MySQL, MS Access, ฯลฯ
3. มีความรู้เรื่องระบบเครือข่าย Linux

สามารถส่งประวัติแบบย่อ รูปถ่าย และตัวอย่างผลงานมาที่
1. อีเมล์ Data_mis@yahoo.com
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ดาต้าซอฟท์คอมพิวเตอร์ จำกัด 43/469 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     
โทร: 053-213315, 053-400091 Fax: 053-400091 เว็บไซต์ www.datasoft.co.th

 
 


Untitled Document